top of page

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2565)


กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็ปไซต์มีเพื่อนำไปใช้ศึกษาเท่านั้น ไม่มีส่วนใดในเว็ปไซต์เป็นแนวทางคำแนะนำทางการแพทย์ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นวิธีรักษาโดยไม่รับการปรึกษาจากแพทย์ กรุณาปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลท่านทุกครั้ง

          เว็บไซต์ของบริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด


www.thaistemlife.com และ www.thaistemlife.co.th

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “THAI StemLife”)  เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท 

          เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า และท่านไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท แล้วแต่กรณีได้

          ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัท ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหากจากเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยบริษัท ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ

บริษัท อาจปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ได้ แต่ทั้งนี้ บริษัท ไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็ปไซต์มีเพื่อนำไปใช้ศึกษาเท่านั้น ไม่มีส่วนใดในเว็ปไซต์เป็นแนวทางคำแนะนำทางการแพทย์ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นวิธีรักษาโดยไม่รับการปรึกษาจากแพทย์ กรุณาปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลท่านทุกครั้ง

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่คำแนะนำหรือวิธีการรักษาทางการแพทย์ ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางประจำตัวของท่าน ท่านต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวและใช้ดุลยพินิจของท่านเอง

          การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

บริษัท อาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท เป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัท จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

          การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัท อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัท ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือมัลแวร์ ตลอดจนบริษัท ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัท ขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

          การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

          กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


 

bottom of page