top of page

เครือข่าย ไทย สเตมไลฟ์ 

เราคือเครือข่ายธนาคารเลือดสายสะดือ
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยสเตมไลฟ์เป็นผู้นำธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ได้ก่อตั้งเป็นแห่งแรกและแห่งที่ใหญ่ที่สุดในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและมีสาขาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา เช่นเดียวกับตัวแทนเฉพาะโดยตรงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

Asia maps.png

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ประเทศไทย

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศที่มีสาขา/ตัวแทนของไทยสเตมไลฟ์

bottom of page